Chi cục DTNN Bình Lục thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo Đông Xuân năm 2020 xuất kho Dự trữ năm 2022”

(20/06/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục

- Địa chỉ: Xã Trung Lương – Huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam.

- Điện thoại: 0226 3 860 163

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo Đông Xuân năm 2020 xuất kho Dự trữ năm 2022.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số: 20/QĐ-CCDTBL ngày 20/6/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu

 ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo Đông Xuân năm 2020  xuất kho Dự trữ năm 2022” Thuộc dự toán ‟ Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000.000 kg gạo Đông Xuân năm 2020 xuất kho Dự trữ năm 2022” do Chi Cục trưởng ký.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Bình Lục

5. Tổng mức đầu tư: 84.000.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

01

Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 1.000kg gạo Đông xuân năm 2020 xuất kho Dự trữ năm 2022

84.000.000

 

NSNN – Phí xuất năm 2022

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 20/6/2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 01/7/2022

 

 Các tin đã đưa ngày: