Cục DTNN khu vực Thái Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 3.000 tấn thóc tẻ nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022

(16/06/2022)

 

          A. Thông tin chung:

          1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

          - Địa chỉ: số 73, phố Trần Phú, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại: 02273831886; Fax: 02273838673, 02273831886

2. Các gói thầu: Cung cấp 3.000 tấn thóc tẻ nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình, cụ thể như sau:

Stt

Gói thầu

Số lượng   (tấn)

Địa điểm nhập kho/Chi cục DTNN

 
 

1

 Số 01

300

Kho dự trữ Đồng Tu - Chi cục DTNN Hưng Hà (Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình)

 

500

Kho dự trữ Quỳnh Hải - Chi cục DTNN Hưng Hà (Thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình)

 

2

 Số 02

260

Kho dự trữ An Bình - Chi cục DTNN Đông Hưng (xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

 

540

Kho dự trữ Thái Phúc - Chi cục DTNN Đông Hưng (xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình)

 

3

Số 03

180

Kho dự trữ Nê - Chi cục DTNN Kiến Hải (Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình)

 

360

Kho dự trữ Sóc - Chi cục DTNN Kiến Hải (Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình)

 

360

Kho dự trữ Gốc - Chi cục DTNN Kiến Hải (Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình)

 

4

 Số 04

   500

Kho dự trữ Minh Quang - Chi cục DTNN Vũ Thư (xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)

 

TỔNG

  3.000

 

 
 

3. Tên dự án: Mua 3.000 tấn thóc tẻ dự trữ quốc gia năm 2022.

4. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 259/QĐ-TCDT ngày 14/6/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thóc nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2022.       

        5. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình

6. Tiêu chuẩn kỹ thuật thóc nhập kho dự trữ quốc gia: Thóc tẻ đổ rời, sản xuất trong nước, thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2022, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại khoản 2.1. Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia (QCVN14:2020/BTC) ban hành kèm theo Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

        7. Tổng mức đầu tư: 23.625.000.000 đồng.

        B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt

Gói thầu

Số lượng (tấn)

Giá gói thầu (đã có 5% thuế GTGT)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Số 01

800

6.300.000.000

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian đăng tải E- HSMT ngay sau khi đăng tải E-TBMT

- Thời điểm đóng thầu: 09h ngày 06/7/2022.

- Thời điểm mở E- HSĐXKT: trong vòng 02 giờ kể từ thời điểm đóng thầu

 

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đồng thời đảm bảo thóc nhập kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/9/2022

2

Số 02

800

6.300.000.000

3

Số 03

900

7.087.500.000

4

Số 04

500

3.937.500.000

 Các tin đã đưa ngày: