Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thóc nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2022

(16/06/2022)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan:

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: số 15 - Nguyễn Sỹ Sách - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238 3 846 071            - Fax: 0238 8 601 909

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số 259/QĐ-TCDT ngày 14/6/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thóc nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2022.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT Tên, số hiệu gói thầu Giá gói thầu theo KHLCNT  Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà thầu Phương thức lựa chọn nhà thầu Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu Hình thức
hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng 
  Tổng cộng 74.812.500.000 Ngân sách
Nhà nước
Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng Một giai đoạn hai túi hồ sơ Tháng 7/2022 Trọn gói Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Thời gian hoàn thành nhập thóc vào kho DTQG tối đa đến hết ngày 15/9/2022
1 Gói thầu số 01 - Mua 550 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Nghệ An 4.331.250.000
2 Gói thầu số 02 - Mua 530 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Nghệ An 4.173.750.000
3 Gói thầu số 03 - Mua 450 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Thành 3.543.750.000
4 Gói thầu số 04 - Mua 440 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Thành 3.465.000.000
5 Gói thầu số 05 - Mua 570 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Nghệ An 4.488.750.000
6 Gói thầu số 06 - Mua 540 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Nghệ An 4.252.500.000
7 Gói thầu số 07 - Mua 400 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Nghệ An 3.150.000.000
8 Gói thầu số 08 - Mua 500 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc 3.937.500.000
9 Gói thầu số 09 - Mua 500 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc 3.937.500.000
10 Gói thầu số 10 - Mua 500 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc 3.937.500.000
11 Gói thầu số 11 - Mua 400 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc 3.150.000.000
12 Gói thầu số 12 - Mua 400 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc 3.150.000.000
13 Gói thầu số 13 - Mua 420 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vinh 3.307.500.000
14 Gói thầu số 14 - Mua 420 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vinh 3.307.500.000
15 Gói thầu số 15 - Mua 500 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức 3.937.500.000
16 Gói thầu số 16 - Mua 450 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức 3.543.750.000
17 Gói thầu số 17 - Mua 300 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức 2.362.500.000
18 Gói thầu số 18 - Mua 500 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Hà Tĩnh 3.937.500.000
19 Gói thầu số 19 - Mua 500 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Hà Tĩnh 3.937.500.000
20 Gói thầu số 20 - Mua 630 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia năm 2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Hà Tĩnh 4.961.250.000

 Các tin đã đưa ngày: