Tổng Cục trưởng : Vũ Xuân Bách

Sinh ngày: 20/10/1971
Tỉnh/ Thành phố: Nam Định
Học hàm học vị: Thạc sĩ kinh tế
Điện thoại: 024 37625620
Email:
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Lãnh đạo, chỉ đạo chung và toàn diện các mặt công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và của ngành.

- Quyết định và giải quyết các vấn đề về các chủ trương, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và cơ chế chính sách; biện pháp điều hành các lĩnh vực công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và của ngành.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác tổ chức cán bộ; trực tiếp phụ trách Vụ Tổ chức cán bộ.

Phó Tổng Cục trưởng : Phạm Vũ Anh

Sinh ngày: 26/04/1971
Tỉnh/ Thành phố: Hà Nội
Học hàm học vị: Thạc sỹ quản lý hành chính công
Điện thoại: 024 37625622
Email: phamvuanh@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tài chính, kế toán, xây dựng cơ bản nội ngành; khoa học công nghệ bảo quản.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Tài vụ - Quản trị, Vụ Khoa học và Công nghệ bảo quản, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành. Theo dõi, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Bình Trị Thiên, Đà Nẵng, Bắc Thái, Tây Bắc, Nam Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Nghệ Tĩnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

Phó Tổng Cục trưởng : Nguyễn Thị Phố Giang

Sinh ngày: 08/04/1971
Tỉnh/ Thành phố: Hà Tĩnh
Học hàm học vị: Thạc sỹ
Điện thoại: 024 3762 5632
Email: nguyenthiphogiang@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo công tác kế hoạch Dự trữ Nhà nước của Tổng cục và của ngành Dự trữ Nhà nước; công tác Văn phòng; công tác thanh tra, kiểm tra.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Kế hoạch, Văn phòng, Bản tin Dự trữ Nhà nước, Vụ Thanh tra - Kiểm tra. Theo dõi, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Thanh Hóa, Nghĩa Bình, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Hoàng Liên Sơn, Cửu Long. Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

Phó Tổng Cục trưởng : La Văn Thịnh

Sinh ngày: 07/01/1966
Tỉnh/ Thành phố: Bắc Giang
Học hàm học vị: Tiến sỹ kinh tế
Điện thoại: 024 37621446
Email: lavanthinh@gdsr.gov.vn
Lĩnh vực công việc phụ trách:

- Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Quản lý hàng dự trữ; công tác pháp chế; công nghệ thông tin, thống kê, kiểm định hàng dự trữ.

- Trực tiếp phụ trách: Vụ Quản lý hàng dự trữ, Vụ Chính sách và Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin, Thống kê và Kiểm định hàng dự trữ. Theo dõi, chỉ đạo các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nam Trung Bộ, Hà Nội, Đông Bắc, Thái Bình, Bắc Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Hà Nam Ninh, Hải Hưng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

 

Chuyên mục