Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo mời thầu Cung cấp 9.000 tấn thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2022

(21/06/2022)

 

A. Thông tin chung:                       

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hoá.

Địa chỉ: Số 572 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.943.226,  Fax: 02373.943.225.

B. Nội dung:

1. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp 9.000 tấn thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2022 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hoá.

2. Tên gói thầu: Chi tiết tại phụ lục kèm theo thông báo này.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

4.  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 2 túi hồ sơ.

6.  Bảo đảm dự thầu: Chi tiết giá trị bảo đảm dự thầu cụ thể cho từng gói thầu như phụ lục kèm theo.

Hình thức bảo đảm dự thầu: Bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 105 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

7. Thời gian phát hành HSMT qua mạng: Từ ngày 15/6/2022 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 06/7/2022.

8. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút  ngày 06/7/2022.

9. Thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu.

10. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

12. Thời hạn hoàn thành nhập thóc vào kho DTQG tối đa đến hết ngày 15/9/2022.

Để biết thêm thông tin xin mời liên hệ với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên./.

 

 

Phụ lục

(Kèm theo thông báo mời thầu các gói thầu cung cấp thóc nhập kho DTQG năm 2022 tại Cục DTNN khu vực Thanh Hóa)

 

Stt Tên gói thầu Số lượng hàng (tấn) Giá trị bảo đảm dự thầu (đồng)
1 Gói thầu số 01: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
2 Gói thầu số 02: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
3 Gói thầu số 03: Cung cấp 900 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 900 106.312.500
4 Gói thầu số 04: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
5 Gói thầu số 05: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
6 Gói thầu số 06: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Đông Thiệu  thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
7 Gói thầu số 07: Cung cấp 800 tấn thóc nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Đông Thiệu  thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 800 94.500.000
8 Gói thầu số 08: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
9 Gói thầu số 09: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
10 Gói thầu số 10: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
11 Gói thầu số 11: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
12 Gói thầu số 12: Cung cấp 800 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Thiệu Yên thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 800 94.500.000
13 Gói thầu số 13: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
14 Gói thầu số 14: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
15 Gói thầu số 15: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500
16 Gói thầu số 16: Cung cấp 500 tấn thóc nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa 500 59.062.500

 

 Các tin đã đưa ngày: