Chi cục DTNN Kon Tum thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ thuê nhân công bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh Tỉnh Kon Tum học kỳ I năm học 2021-2022

(15/09/2021)

  1. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Chi Cục Dự Trữ Nhà Nước Kon Tum.

      - Địa chỉ: 367 Urê, P. Trường Chinh, Tp. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum

       - Điện thoại: 0260.3862. 603

     2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 11/QĐ-CCDTKT ngày 15/9/2021 của Chi Cục trưởng Chi cục Dự Trữ Nhà Nước Kon Tum về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ nhân công bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh Tỉnh Kon Tum học kỳ I năm học 2021-2022 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum.

     B. Nội dung kế hoạch đấu thầu:

 

Tên  gói

thầu

 

Giá gói thầu

 

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

Dịch vụ thuê nhân công bốc xếp xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh Tỉnh Kon Tum học kỳ I năm học 2021-2022

 

82.717.176 đồng ( Tám mươi hai triệu bảy trăm mười bảy nghìn một trăm bảy mươi sáu đồng )

 

Ngân sách nhà nước năm 2021

 

Chỉ định thầu rút gọn

 

 

Từ ngày  15/9/2021 đến ngày 20/9/2021

 

Hợp đồng theo đơn giá cố định

 

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 10/10/2021

 Các tin đã đưa ngày: