Cục DTNN khu vực Đà Nẵng thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị vận chuyển 432,225 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022

(14/09/2021)

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU VẬN CHUYỂN.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

- Địa chỉ: 07 Xuân Đán 1 - quận Thanh Khê - tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại: 0236-3714551.

- Fax: 0236-3746413.

2. Tên dự án: An sinh xã hội.

3. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.

4. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu:

- Gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 432,225 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022.

5. Giá gói thầu: 183.575.800 đồng (Một trăm tám mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi lăm ngàn, tám trăm đồng) theo quyết định số 349/QĐ-CDTĐN ngày 10/9/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng.


B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 432,225 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Nam đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022.

183.575.800 đồng (Một trăm tám mươi ba triệu, năm trăm bảy mươi lăm ngàn, tám trăm đồng).

Nguồn NSNN giao năm 2021.

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 30/9/2021.

 

 

- Mọi thông tin chi tiết, liên hệ phòng KH&QLHDT, điện thoại: 0236-3714551; Fax: 0236-3746413.Các tin đã đưa ngày: