Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021

(14/09/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

- Địa chỉ: 459 đường Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Điện thoại: 02563 819070;   Fax: 02563 827 526.

2. Tên gói thầu: Cung cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Quyết định số      /QĐ-CDTNB ngày     /9/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình.

5. Giá gói thầu: 192.000.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu đồng)

B. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói
 thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức
 lựa chọn nhà thầu

Thời gian
 bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại
 hợp đồng

Thời gian
 thực hiện hợp đồng

1

Lựa chọn nhà thầu cung cấp giá kê đa năng phục vụ bảo quản vật tư, thiết bị theo chỉ tiêu, kế hoạch DTQG năm 2021

192.000.000

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (thuộc kinh phí nhập, xuất, bảo quản hàng DTQG, nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn, phần Tổng cục phê duyệt trước khi thực hiện)

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

17/9/2021

Hợp đồng trọn gói

Hoàn thành trước ngày 15/12/2021

Tổng

192.000.000

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: