Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu: Kiểm toán, quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng phục vụ nhập, xuất hàng DTQG đợt 2 năm 2019

(30/12/2019)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU                    

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 673 998;  Fax: 02283 842 081

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số KHLCNT

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(đồng)

Giá trúng thầu 3

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

 

Cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng phục vụ nhập, xuất hàng DTQG đợt 2 năm 2019

Gói thầu: Kiểm toán, quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cải tạo, sửa chữa thường xuyên kho tàng phục vụ nhập, xuất hàng DTQG đợt 2 năm 2019

 

Chỉ định thầu rút gọn

25.910.066

25.910.066

Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Tài chính Châu Á

Trọn gói

05 ngày

Quyết định số 554/QĐ-CDTHNN ngày 25/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Trong đó:

1

 

Gói thầu số 3: Kiểm toán, quyết toán công trình hoàn thành công trình: Cải tạo, sửa chữa kho K3 (Kho A3 cũ) điểm kho Tam Tòa - Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghĩa Hưng

20191213162 - 00

 

13.829.394

13.829.394

 

 

 

 

2

 

Gói thầu số 3: Kiểm toán, quyết toán công trình hoàn thành công trình Cải tạo, sửa chữa kho Cuốn C2 điểm kho Xanh Dưới - Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Khánh

20191212819 – 00

 

12.080.672

12.080.672

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: