Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Xây lắp nhà kho lương thực 2, nhà kho vật tư (bao gồm chi phí hạng mục chung) công trình: Kho dự trữ Hà Giang – Giai đoạn 1

(24/12/2019)

1.     Tên dự án: Kho dự trữ Hà Giang.

2.   Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Xây lắp nhà kho lương thực 2, nhà kho vật tư (bao gồm chi phí hạng mục chung) công trình: Kho dự trữ Hà Giang – Giai đoạn 1.

3.     Số thông báo mời thầu: Số 583/CDTHLS - TCKT ngày 18/11/2019.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Giá gói thầu: 15.807.340.596 đồng (Số tiền bằng chữ:Mười lăm tỷ, tám trăm linh bảy triệu, ba trăm bốn mươi nghìn, năm trăm chín mươi sáu đồng).

5.        Giá trúng thầu: 15.579.611.000 đồng. (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu, sáu trăm mười một nghìn đồng chẵn).

6.     Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thống Nhất.

7.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày.

 Quyết định phê duyệt: Quyết định số 373/QĐ-CDTHLS ngày 23/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.Các tin đã đưa ngày: