Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Xây lắp nhà điều hành, nhà kho lương thực 1, san nền công trình: Kho dự trữ Hà Giang – Giai đoạn 1

(17/12/2019)

1.     Tên dự án: Kho dự trữ Hà Giang.

2.   Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp nhà điều hành (Xây dựng + thiết bị), nhà kho lương thực 1, san nền (bao gồm chi phí hạng mục chung) công trình: Kho dự trữ Hà Giang – Giai đoạn 1.

3.     Số thông báo mời thầu: Số 567/CDTHLS - TCKT ngày 12/11/2019.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Giá gói thầu: 16.110.220.176 đồng (Số tiền bằng chữ:Mười sáu tỷ, một trăm mười triệu, hai trăm hai mươi nghìn, một trăm bảy mươi sáu đồng).

5.        Giá trúng thầu: 16.096.000.000 đồng. (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, không trăm chín mươi sáu triệu đồng chẵn).

6.     Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển NASOCO.

7.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8.     Thời gian thực hiện hợp đồng: 295 ngày.

 Quyết định phê duyệt: Quyết định số 366/QĐ-CDTHLS ngày 16/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.Các tin đã đưa ngày: