Chi cục DTNN Bình Lục thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 460.000 kg thóc ĐX 2017 xuất kho năm 2019

(16/12/2019)

1. Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 460.000 kg thóc ĐX 2017 xuất kho năm 2019

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 460.000 kg thóc ĐX 2017 xuất kho năm 2019

3. Giá gói thầu: : 37.720.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Ba mươi bẩy triệu bẩy trăm hai mươi  nghìn đồng)

4. Giá trúng thầu: Gói thầu: 37.720.000 đồng

(Số tiền bằng chữ: Ba mươi bẩy triệu bẩy trăm hai mươi  nghìn đồng)

 5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

6. Nhà thầu trúng thầu: Ông Lê Văn Nguyên – Tổ trưởng tổ bốc vác. Địa chỉ: Tân Khánh – Vụ Bản – Nam Định

7. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ khi hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 06/QĐ-CCDTBL ngày 16/12/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ nhân công bốc vác 460.000 kg thóc ĐX 2017 xuất kho năm 2019” theo hình thức chỉ định thầu rút gọn./.

 Các tin đã đưa ngày: