Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15: Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 1, 2, 3

(16/12/2019)

 

1.     Tên dự án: Kho dự trữ Hà Giang.

2.   Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 1, 2, 3.

3.     Số thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 544/CDTHLS-TCKT ngày 31/10/2019.

4.     Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

5.      Giá gói thầu: 56.980.565 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu, chin trăm tám mươi nghìn, năm trăm sáu mươi lăm đồng).

6.     Giá trúng thầu: : 56.500.000 đồng. (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu, năm trăm nghìn đồng).

7.     Nhà thầu trúng thầu: Tổng công ty cổ phần  bảo  hiểm Petrolimex.

8.     Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

9.     Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ gói thầu xây lắp + thời gian bảo  hành công trình.

Quyết định phê duyệt: Quyết định số 364/QĐ-CDTHLS ngày 12/12/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.Các tin đã đưa ngày: