Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

(30/06/2022)

Sáng ngày 24/6/2022, Chi bộ Văn phòng (Tổng cục Dự trữ Nhà nước) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đây là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Đồng chí Phạm Vũ Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy,

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Vũ Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước; đại diện lãnh đạo các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước gồm: Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, Chi bộ Vụ Tài vụ Quản trị, Chi bộ Vụ Kế hoạch, Chi bộ Vụ Khoa học công nghệ bảo quản, Chi bộ Vụ Quản lý hàng dự trữ, Chi bộ Vụ Chính sách pháp chế, Chi bộ Cục Công nghệ thông tin.

Khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Văn Dương – Bí thư Chi bộ Văn phòng nhấn mạnh, Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 được tiến hành trong không khí phấn khởi khi toàn ngành Dự trữ Nhà nước đang chuẩn bị kỷ niệm 66 năm thành lập Ngành. Đại hội nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, đánh giá những kết quả của Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ qua; thảo luận, thông qua báo cáo và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; bầu Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo Chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Hùng - Phó Chánh văn phòng Tổng cục đã trình bày Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 và Báo cáo kiểm điểm Chi ủy chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Lê Văn Hùng cho biết, Chi bộ Văn phòng hiện có 16 đảng viên (15 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị), được bố trí ở các phòng nghiệp vụ. Nhìn chung, đảng viên trong Chi bộ Văn phòng luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Toàn cảnh Đại hội.

 

Bám sát Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ đã chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội cho cả nhiệm kỳ, trong đó chú trọng bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, lãnh đạo Tổng cục giao và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên; phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, đề ra biện pháp, giải pháp phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Văn phòng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Văn phòng; xây dựng chi bộ Đảng trong sạch, vững mạng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

Cụ thể, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Chi ủy, Văn phòng Tổng cục đã thực hiện tốt công tác tổng hợp hành chính, văn thư lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước; Tham mưu xây dựng và trình Tổng cục ban hành Quy chế công tác văn thư của Tổng cục Dự trữ Nhà nước; chủ động tham gia tổng hợp và xây dựng chương trình công tác của Tổng cục...

Hàng năm, Văn phòng Tổng cục thực hiện tiếp nhận và thẩm định nội dung, thể thức gần 4.000 hồ sơ trình lãnh đạo Tổng cục đảm bảo theo đúng Quy chế làm việc của Tổng cục Dự trữ Nhà nước; xử lý gần 4.000 văn bản đi và tiếp nhận trên 13.000 văn bản đến cơ quan Tổng cục đảm bảo chính xác, kịp thời, thông suốt trong quản lý, điều hành của Tổng cục...

Về chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, Văn phòng Tổng cục đã tham mưu, trình Tổng cục ban hành Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm; thực hiện báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính hàng quý, cả năm gửi Bộ Tài chính theo quy định. Tham gia chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính và tự xác định, đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Tổng cục Dự trữ Nhà nước hàng năm.

Song song với việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi ủy Văn phòng Tổng cục luôn chú trọng công tác xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Theo đó, Chi ủy đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo công tác đoàn thể

Cụ thể, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng luôn được Chi bộ quan tâm, coi trọng. Trong các buổi sinh hoạt, Chi bộ đã thường xuyên phổ biến, quán triệt kịp thời các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đồng thời, thường xuyên phổ biến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các cuộc họp Chi bộ...

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nên cán bộ, đảng viên, quần chúng Văn phòng Tổng cục luôn có nhận thức, quan điểm, lập trường vững vàng, tin tưởng vào đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; không có biểu hiện về phẩm chất đạo đức lối sống, tư tưởng trái với quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Đồng chí Lê Văn Dương - Bí thư Chi bộ Văn phòng bỏ phiếu bầu cấp ủy mới Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Chi bộ luôn xác định được nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng là xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và yếu tố đầu tiên là đội ngũ đảng viên trong Chi bộ. Hàng năm, việc phân loại tổ chức đảng và đảng viên được Chi bộ Văn phòng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả 100% đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Chi bộ Văn phòng đạt tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, nhiều đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước tặng Giấy khen.

Năm 2021, Chi bộ Văn phòng được Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước kiểm tra công tác Đảng (theo Quyết định số 131-QĐ/ĐUTCDT ngày 16/8/2021 của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước). Sau kiểm tra, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước có kết luận, Chi bộ Văn phòng đã thực hiện tốt công tác Đảng.

Trong quá trình thực hiện, Chi bộ đã thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã đề ra; thông qua việc tự kiểm tra, theo dõi giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động, sinh hoạt của đảng viên. Qua công tác kiểm tra cho thấy, 100% đảng viên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống; không vi phạm những điều cán bộ, đảng viên không được làm. Các cán bộ, đảng viên đã gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế của cơ quan bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết trong cơ quan đơn vị.

 

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước tặng hoa chúc mừng

cấp ủy mới Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Biểu dương và đánh giá cao những kết quả Chi bộ Văn phòng đã đạt được, đồng chí Phạm Vũ Anh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhấn mạnh, thời gian tới, Văn phòng Tổng cục cần chú trọng triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: tập trung hoàn thiện sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho số công chức mới được tuyển dụng; nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, báo cáo; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Đối với công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Văn phòng cần xây dựng chi tiết Chương trình hành động theo Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022-2025...

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến bổ sung, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, kiểm điểm của cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2022, xác định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã lựa chọn, bầu ra được cấp ủy mới gồm 3 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; trong đó, Đại hội tín nhiệm bầu đồng chí Lê Văn Dương – Chánh Văn phòng Tổng cục giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng Tổng cục nhiệm kỳ 2022-2025.

 

Nguồn: Tạp chí điện tử Tài chính