Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022

(14/06/2022)

Tổng cục DTNN vừa có Văn bản số 849/TCDT-QLHDT gửi các Cục DTNN khu vực: Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên để yêu cầu triển khai kế hoạch mua thóc DTQG năm 2022.

 

Cục trưởng các Cục DTNN khu vực căn cứ chỉ tiêu kế hoạch mua thóc được giao,

rà soát tích lượng kho thực tế hiện có, bảo đảm điều kiện nhập kho thóc DTQG

theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

 

Theo đó, Tổng cục DTNN yêu cầu Cục trưởng các Cục DTNN khu vực căn cứ chỉ tiêu kế hoạch mua thóc được giao, rà soát tích lượng kho thực tế hiện có, bảo đảm điều kiện nhập kho thóc DTQG theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Trường hợp tích lượng kho thực tế không đủ, đề nghị có văn bản báo cáo Tổng cục DTNN để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN đề nghị các Cục DTNN khu vực khẩn trương xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thóc trình Tổng cục DTNN phê duyệt.

Cũng theo Tổng cục DTNN, tiêu chuẩn kỹ thuật thóc nhập kho DTQG là thóc tẻ đổ rời, sản xuất trong nước, thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2022, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ DTQG (QCVN 14: 2020/BTC) ban hành kèm theo Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ Tài chính.

Để triển khai kế hoạch mua thóc DTQG năm 2022 theo kế hoạch, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực xây dựng E-HSMT mua thóc bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc DTQG.

Trong đó, lập thẩm định và phê duyệt Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) mua gạo theo đúng quy định tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá khi thực hiện đánh giá E-HSDT, trong đó tỷ trọng điểm về kỹ thuật (K) là 10% và tỷ trọng điểm về giá (G) là 90%. Không áp dụng việc đánh giá uy tín nhà thầu do 2022 là năm đầu tiên áp dụng đấu thầu mua thóc.

Ngoài các nội dung trên, Tổng cục DTNN đề nghị các Cục DTNN khu vực chủ động xây dựng phương án giá tối đa mua thóc đổ rời và xây dựng phương án giá mua thóc cụ thể gửi Tổng cục. Cụ thể, các Cục DTNN khu vực tổ chức khảo sát, thu thập giá thóc đổ rời đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn, chủng loại thóc DTQG trên thị trường từ nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Trên cơ sở tổng hợp, xây dựng phương án giá mua gửi Tổng cục DTNN để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về giá và  pháp luật về DTQG.

Trong quá trình triển khai thực hiện mua thóc DTQG năm 2022, các Cục DTNN khu vực tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm bắt diễn biến giá thóc trên địa bàn; trường hợp giá thị trường có biến động tăng hoặc giảm so với mức giá đơn vị đề xuất, yêu cầu các Cục trưởng Cục DTNN khu vực báo cáo và đề nghị kịp thời bằng văn bản về Tổng cục DTNN để trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh giá cho phù hợp.

Để đảm bảo hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Văn bản số 2929/BTC-VP ngày 30/3/2022, Cục trưởng Cục DTNN khu vực chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN, trước pháp luật về hồ sơ, số liệu báo cáo; tăng cường trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, xây dựng giá mua chính xác làm cơ sở cho việc đấu thầu mua thóc năm 2022.

 

Hà Phương - Tạp chí điện tử Tài chính