Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo mời thầu Các gói thầu mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022

(16/06/2022)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt -Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định

Điện thoại/fax/email: 02283.845150       - Fax: 02283.842081

Mã số thuế: 0100787888010

1. Các gói thầu mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022 tại Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh, cụ thể như sau:

STT

Gói thầu

Số lượng

(tấn)

Địa điểm nhập kho

Đơn giá

(đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

1

Số 01

640

 Chi cục DTNN Nam Ninh

7.875

5.040.000.000

2

Số 02

715

Chi cục DTNN Nghĩa Hưng

7.875

5.630.625.000

3

Số 03

990

Chi cục DTNN Bình Lục

7.875

7.796.250.000

4

Số 04

495

Chi cục DTNN Lý Nhân

7.875

3.898.125.000

5

Số 05

840

Chi cục DTNN Yên Mô, Chi cục DTNN Tam Điệp

7.875

6.615.000.000

6

Số 06

820

Chi cục DTNN Yên Khánh

7.875

6.457.500.000

 

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật thóc nhập kho dự trữ quốc gia: Thóc tẻ mới đổ rời, sản xuất trong nước, thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2022, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại khoản 2.1. Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia (QCVN14:2020/BTC) ban hành kèm theo Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến hết ngày 15/6/2022. Đồng thời phát hành E-HSMT miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công E-TBMT.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 06/7/2022.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Thời gian hoàn thành nhập thóc vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/9/2022.

 Các tin đã đưa ngày: