Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022

(16/06/2022)

 

A. Thông tin chung:

Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

 

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Các gói thầu mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022 tại Cục DTNN khu vực Đông Bắc, cụ thể như sau:

STT

Gói thầu

Số lượng

(tấn)

Địa điểm nhập kho

Đơn giá

(đồng/kg)

Thành tiền

(đồng)

1

Số 01

500

Chi cục DTNN Kiến An, Hải Phòng

7.875

3.937.500.000

2

Số 02

500

Chi cục DTNN Kiến An, Hải Phòng

7.875

3.937.500.000

3

Số 03

500

Chi cục DTNN Kiến An, Hải Phòng

7.875

3.937.500.000

4

Số 04

500

Chi cục DTNN Kiến An, Hải Phòng

7.875

3.937.500.000

5

Số 05

500

Chi cục DTNN Thủy Nguyên, Hải Phòng

7.875

3.937.500.000

6

Số 06

500

Chi cục DTNN Vĩnh Tiên, Hải Phòng

7.875

3.937.500.000

2. Tiêu chuẩn kỹ thuật thóc nhập kho dự trữ quốc gia: Thóc tẻ mới đổ rời, sản xuất trong nước, thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2022, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại khoản 2.1. Mục 2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia (QCVN14:2020/BTC) ban hành kèm theo Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

6. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến hết ngày 15/6/2022. Đồng thời phát hành E-HSMT miễn phí trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau khi đăng tải thành công E-TBMT.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 06/7/2022.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Thời gian hoàn thành nhập thóc vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/9/2022.

 Các tin đã đưa ngày: