Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo mời chào hàng Bảo hiểm công trình xây dựng trụ sở làm việc

(06/11/2019)

 

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 12 Bảo hiểm công trình

- Loại gói thầu:  Phi tư vấn

- Giá gói thầu: 28.693.000 đồng

Bằng chữ: Hai mươi tám triệu sáu trăm chín mươi ba nghìn đồng

- Nội dung chính của gói thầu: Bảo hiểm công trình xây dựng trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 ngày từ khởi công công trình cộng thêm 12 tháng bảo hành công trình.

2. Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Hà Nam Ninh

3. Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường qua mạng

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSYC: Từ   ngày 05/11/2019 đến 14h00 ngày 13/11/2019.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Tại http://muasamcong.mpi.gov.vn

8. Giá bán 01 bộ HSYC: Miễn phí

9. Bảo đảm dự thầu: 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng). Thời gian của bảo đảm dự thầu là 45 ngày kể từ ngày 14/11/2019.

10. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành. Đối với những ngân hàng, tổ chức tín dụng đã kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (sau đây gọi là Hệ thống), nhà thầu thực hiện bảo lãnh dự thầu qua mạng. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng chưa có kết nối đến Hệ thống, nhà thầu quét (scan) thư bảo lãnh của ngân hàng và đính kèm khi nộp E-HSDT. Trong trường hợp này, nhà thầu phải cam kết nộp bản gốc bảo lãnh dự thầu theo quy định.

11. Thời điểm đóng thầu: 14h00 ngày 14/11/2019.

12. Thời điểm mở thầu: 14h00 ngày14/11/2019.

 Các tin đã đưa ngày: