Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kho Dự trữ Hà Giang-giai đoạn 1

(06/11/2019)

 

 A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng  thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

- Địa chỉ: Số 186  Đường Quang Trung  - Phường Tân Quang – TP.Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang.

Điện Thoại: 02073.822.292  -  Fax  : 0273.874.959

2. Tên dự án: Kho Dự trữ Hà Giang.

3. Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-TCDT ngày 29/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kho Dự trữ Hà Giang – giai đoạn 1.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

5. Đại diện chủ đầu quản lý dự án: Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Giang.

6. Tổng giá trị dự toán xây dựng công trình: 51.900.000.000 đồng.

(Năm mươi mốt tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:                               

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức Hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 1: Xây lắp nhà điều hành (xây dựng + thiết bị), nhà kho lương thực 1, san nền (bao gồm chi phí hạng mục chung)

16.110.220.176

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Quý IV năm 2019

Trọn gói

300 ngày

2

Gói thầu số 2: Xây lắp nhà kho lương thực 2, nhà kho vật tư (bao gồm chi phí hạng mục chung)

15.807.340.596

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Quý IV năm 2019

Trọn gói

300 ngày

3

Gói thầu số 3: Chống mối: Nhà điều hành; nhà kho lương thực số 1, 2; nhà kho vật tư (bao gồm chi phí hạng mục chung)

846.494.166

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Quý IV năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

  4

Gói thầu số 10: Tư vấn lập HSMT, HSYC và đánh giá HSDT, HSĐX gói thầu số 1, 2, 3, 12

126.137.593

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Quý IV năm 2019

Trọn gói

45 ngày

5

Gói thầu số 12: Giám sát thi công gói thầu  số 1, 2, 3

973.467.752

NSNN

Đấu thầu rộng rãi trong nước

1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ

Quý IV năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

6

Gói thầu số 15: Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 1, 2, 3

56.980.565

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ

Quý IV năm 2019

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu xây lắp

Tổng giá gói thầu

33.920.640.848

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: