Chi cục DTNN Thành phố Thái Nguyên thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp 2.000 kg khí Nitơ phục vụ công tác bảo quản ban đầu 2.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023

(18/08/2023)

A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên.

           - Địa chỉ: Xóm Phúc Hòa, Xã Thịnh Đức, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên. Điện Thoại: 02083.832475

2. Tên gói thầu: Cung cấp 2.000 kg khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 2.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên.

 3. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên.

4. Tổng mức đầu tư: 32.400.000 đồng (Bằng chữ:Ba mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).

5. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước (Chi hoạt động dự trữ quốc gia năm 2023).

6. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số     /QĐ-CCDTTPTN ngày 18/8/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp 2.000 kg khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 2.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Cung cấp 2.000 kg khí Nitơ (N2) phục vụ công tác bảo quản ban đầu 2.500 tấn gạo nhập kho DTQG năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Thành phố Thái Nguyên

 

32.400.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).

 

Ngân sách Nhà nước (Chi hoạt động dự trữ quốc gia năm 2023)

Chỉ định thầu rút gọn

Tháng 8/2023

Hợp đồng trọn gói

80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 Các tin đã đưa ngày: