Chi cục DTNN Vĩnh Tường thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Cung cấp 2.080 kg khí Nitơ phục vụ bảo quản lần đầu 2.600 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2023

(17/08/2023)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường.

- Địa chỉ: Thị trấn Thổ Tang - Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3838.124

2. Tên gói thầu: Cung cấp 2.080 kg khí Nitơ (N2) phục vụ bảo quản lần đầu 2.600 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp 2.080 kg khí Nitơ (N2) phục vụ bảo quản lần đầu 2.600 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2023 tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

 

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

44.928.000

35.942.400

Công ty cổ phần khí công nghiệp Việt Nam

Quyết định phê duyệt số 26/QĐ-CCDTVTU ngày 17/8/2023 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường

Hợp đồng trọn gói

 90 ngày


 

 Các tin đã đưa ngày: