Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tăng cường đào tạo, hoàn thiện kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức

(10/07/2023)

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu tình hình mới là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác này, thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chú trọng, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong Ngành, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Tổng cục DTNN luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức

 

Những kết quả nổi bật

Trong những năm qua, Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, chủ động cử cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Tài chính và Tổng cục, các ngành tổ chức, để nâng cao trách nhiệm trong công tác, ý thức kỷ luật và đạo đức, tác phong trong thực thi nhiệm vụ.

Cụ thể, Năm 2022, Tổng cục DTNN đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức như: Bồi dưỡng tin học chuyên sâu cho 30 học viên; bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực, hiểu biết về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cũng như chuyển đổi số ngành Tài chính và xây dựng Chính phủ điện tử cho 29 học viên; bồi dưỡng kiến thức an toàn, an ninh thông tin cho 29 học viên...

Đồng thời, Tổng cục DTNN cũng phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch dự trữ quốc gia (DTQG) kỹ thuật viên bảo quản cho 52 cán bộ, công chức theo hình thức trực tiếp; cử 2.196 lượt công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, đào tạo đại học, sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài Ngành Tài chính.

Để nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng cục DTNN chú trọng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, công chức lãnh đạo thuộc phạm vi quản lý.

Tổng cục DTNN tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức là lãnh đạo cấp vụ, cục và tương đương, lãnh đạo cấp phòng và tương đương tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo quy định nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo theo quy định.

Số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2013 đến năm 2022, Tổng cục DTNN đã cử 993 lượt công chức là lãnh đạo, quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng và tương đương, do các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong và ngoài ngành Tài chính tổ chức...

Nhìn chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN đạt nhiều kết quả tích cực. Các cán bộ, công chức đã nâng cao trình độ lý luận chính trị, khả năng tiếp thu kiến thức mới về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ừng ngày càng tốt hơn yêu cầu từ thực tiễn công việc.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong ngành DTNN vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.

Hiện nay, Tổng cục DTNN có 22 Cục DTNN khu vực phân bố trên phạm vi toàn quốc, trong đó có 11 Cục DTNN khu vực ở miền Trung, miền Nam. Thêm vào đó, ngành DTNN thực hiện kế hoạch nhập, xuất hàng DTQG vào một số tháng trong năm. Với đặc thù công việc này, các đơn vị gặp khó khăn khi cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, nhất là các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch có thời gian dài.

Một tồn tại, hạn chế khác là việc cử cán bộ, công chức tham gia các khóa học tập trung còn gặp khó khăn trong việc bố trí chỗ ở, kinh phí cho cán bộ, công chức trong thời gian tham gia khóa học.

Để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, công chức

Để khắc phục những tồn tại. hạn chế trên, cũng như tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, thời gian tới, Tổng cục DTNN sẽ triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, xây dựng kế hoạch tổng thể về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành DTNN. Trong đó, xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cũng như những định hướng mang tính chiến lược; không những xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành DTNN đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, mà còn đảm bảo tính kế thừa. Thực hiện cơ chế đào tạo, bồi dưỡng theo định kỳ bắt buộc hàng năm, cũng như chế độ đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm.

Hai là, Tổng cục DTNN phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành DTNN.

Ba là, tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch chuyên ngành DTQG và kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm; lớp chuyên viên và tương đương cho công chức mới thuộc Tổng cục DTNN.

Bôn là, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, viên chức về vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng. Quan tâm bố trí kinh phí, tạo điều kiện về thời gian cho cán bộ, công chức yên tâm tham gia các khóa học tập trung, đặc biệt là các khóa học dài ngày.

Năm là, mỗi cán bộ, công chức cần tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo kiến thức, nghiệp vụ nghiêm túc học tập để đạt kết quả tốt sau mỗi khóa đào tạo; chủ động xây dựng kế hoạch học tập hoàn thiện các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho bản thân.

 

Đức HuyCác tin đã đưa ngày: