Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình hoàn thành xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

(20/04/2023)

Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia (DTQG) để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ quốc tế hoặc đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đảm bảo kịp thời, đầy đủ số lượng, chất lượng và hiệu quả là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực. Đây cũng là nhiệm vụ cao cả để thực hiện tốt chức năng góp phần đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, phục vụ quốc phòng, an ninh.

Theo đó, để xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 71/QĐ-TCDT, ngày 22/02/2023 và Quyết định số 104/QĐ-TCDT, ngày 17/3/2023 giao nhiệm vụ cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình xuất cấp cho 06 đơn vị thuộc Ban chỉ huy phòng chống thiên tai các bộ, ngành, địa phương (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Quân khu 5, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Bình Định), gồm các vật tư, thiết bị: Xuồng các loại 5 bộ; nhà bạt 16,5 m2 60 bộ; phao tròn cứu sịnh 9.000 chiếc; phao áo cứu sinh 7.000 chiếc; bè nhẹ cứu sinh 70 chiếc; máy phát điện các loại 2 chiếc; thiết bị khoan cắt 2 bộ.

 

Lãnh đạo Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình kiểm tra công tác xuất cấp

 

Ngay khi có Quyết định giao nhiệm vụ của Tổng cục, từ Lãnh đạo Cục đến các phòng, Chi cục, công chức và người lao động xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị nên đã kịp thời triển khai các công việc phục vụ công tác xuất cấp như: phân bổ số lượng hàng xuất cấp, quyết định giao nhiệm vụ xuất cấp cho các Chi cục; có văn bản về việc tiếp nhận vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia phục vụ ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gửi các đơn vị tiếp nhận trong đó thông báo cho bên nhận hàng về kế hoạch tiếp nhận, danh mục, số lượng mặt hàng, địa điểm nhận hàng, thời gian tiếp nhận, địa chỉ, số điện thoại cần liên hệ và các thủ tục khi giao, nhận hàng để các đơn vị thuận tiện trong quá trình thực hiện; chỉ đạo các phòng liên quan phối hợp với các Chi cục xuất hàng tiến hành kiểm tra về số lượng, chất lượng, hồ sơ kèm theo của các vật tư, thiết bị DTQG xuất cấp; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, các công cụ, dụng cụ, phương tiện sẵn sàng để xuất cấp.

Ngoài ra trong thời gian xuất cấp đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, phối hợp và đôn đốc các đơn vị tiếp nhận nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị DTQG sẵn sàng xuất cấp

 

Mặc dù đơn vị đã chủ động sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho công tác xuất cấp, nhưng trong quá trình xuất cấp vật tư, thiết bị DTQG đơn vị cũng gặp những khó khăn, trở ngại ảnh hưởng đến thời gian giao nhận theo quy định của Tổng cục, đó là các đơn vị đầu mối được Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn giao nhiệm vụ tiếp nhận hàng có kế hoạch phân bổ cho các đơn vị trực thuộc còn chậm, chưa cung cấp các thông tin cụ thể cho Cục, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận chưa sẵn sàng tiếp nhận, một số đơn vị đầu mối phân bổ cho nhiều đơn vị, địa phương tiếp nhận nên công tác phối hợp, đôn đốc giao nhận cũng như việc chuẩn bị nhân công, phương tiện bốc xếp gặp nhiều khó khăn.

 

Một số hoạt động trong đợt xuất cấp vật tư, thiết bị cho các đơn vị

 

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Lãnh đạo Cục cùng tinh thần quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm cao của công chức, người lao động các phòng, các Chi cục nên trong thời gian từ ngày 27/02/2023 đến ngày 19/4/2023 đơn vị đã xuất cấp hoàn thành 100% số lượng vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn được Tổng cục giao đảm bảo an toàn về chất lượng và thời gian quy định góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của toàn Tổng cục./.

 

Phan Xuân Ngọc - Phòng Kế hoạch & Quản lý hàng dự trữ