Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra BCKTKT, TKBVTC-DT Sửa chữa điểm kho Sa Đéc

(09/08/2022)

 

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long

Địa chỉ: Số 05, Trưng Nữ Vương, phường 1, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại/fax/email: 02703.910469          fax: 02703.910865

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1  

Giá trúng thầu 3

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Sửa chữa điểm kho Sa Đéc

Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra BCKTKT, TKBVTC-DT

 

Chỉ định thầu rút gọn

4.400.000 đồng

4.400.000 đồng

Công ty TNHH xây dựng Ngân Tiến Phát.

Trọn gói

10 ngày

Số: 165/QĐ-CDTCL ngày 08/8/2022

 Các tin đã đưa ngày: