Chi cục DTNN Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao và bốc xếp 640 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2022

(08/08/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh

Địa chỉ: Xã Hồng Quang – Huyện Nam Trực – Tỉnh Nam Định.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao và bốc xếp 640 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2022.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 30/QĐ-CCDTNN ngày 08/8/2022 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu “Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao và bốc xếp 640 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2022” thuộc dự toán “Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao và bốc xếp 640 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2022” do Chi cục trưởng ký.

4. Tên chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Ninh

5. Tổng mức đầu tư: 83.200.000 đồng

B. Nội dung thông báo mời thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ nhân công đóng bao và bốc xếp 640 tấn thóc nhập kho dự trữ năm 2022.

83.200.000

 

NSNN – Phí nhập xuất năm 2022

Tham gia thực hiện của cộng đồng

Từ ngày  08/8/2022

Theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày 05/9/2022

 Các tin đã đưa ngày: