Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa khối nhà làm việc điểm kho Bình Mỹ

(28/06/2022)

 

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Số 3 Trần Quốc Hoàn - Xã Lộc An - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3845 149          - Fax: 0228 3842 081.

2. Tên công trình: Sửa chữa khối nhà làm việc điểm kho Bình Mỹ  – Chi cục DTNN Bình Lục thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;   

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 244/QĐ-CDTHNN ngày 28/6/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa khối nhà làm việc điểm kho Bình Mỹ  – Chi cục DTNN Bình Lục;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư: 79.974.000 đồng;

(Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu chín trăm bảy mươi tư nghìn đồng).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch Lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Gói thầu xây lắp

71.157.000

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình: Sửa chữa khối nhà làm việc điểm kho Bình Mỹ  – Chi cục DTNN Bình Lục

71.157.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 6
năm 2022

Trọn gói

30 ngày

II

Gói thầu tư vấn

2.337.000

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 1;

2.337.000

NSNN

CĐT rút gọn

 

Tháng 6
năm 2022

Trọn gói

Theo TĐ

GT số 1

 

Tổng cộng

73.494.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: