Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa điểm kho Bình Sơn

(28/06/2022)

 

A. Thông tin chung:                                                                                           

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

- Địa chỉ: Số 3 Trần Quốc Hoàn - Xã Lộc An - TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định.

- Điện thoại: 0228 3845 149          - Fax: 0228 3842 081.

2. Tên công trình: Sửa chữa điểm kho Bình Sơn – Chi cục DTNN Yên Mô thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;   

3. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 249/QĐ-CDTHNN ngày 28/6/2022 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa điểm kho Bình Sơn – Chi cục DTNN Yên Mô thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh;

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh.

5. Tổng mức đầu tư: 239.588.000 đồng;

(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín triệu năm trăm tám mươi tám nghìn đồng).

6. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

B. Nội dung của kế hoạch Lựa chọn nhà thầu:

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

I

Gói thầu xây lắp

213.263.000

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 1: Thi công xây lắp công trình: S ửa chữa ĐK Bình Sơn - Chi cục DTNN Yên Mô thuộc Cục DTNNKV Hà Nam Ninh

213.263.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 6
năm 2022

Trọn gói

30 ngày

II

Gói thầu tư vấn

9.528.000

 

 

 

 

 

 

1

Gói thầu số 2: Giám sát thi công xây dựng Gói thầu số 1;

7.481.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 6
năm 2022

Trọn gói

Theo tiến độ gói thầu số 1

2

Gói thầu số 3: Kiểm toán, quyết toán công trình hoàn thành;

2.047.000

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 8
năm 2022

Trọn gói

15 ngày

 

Tổng cộng

222.791.000

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: