Cục DTNN khu vực Hải Hưng thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển bằng đường bộ 5.000 tấn gạo và vận chuyển bằng đường biển 6.000 tấn gạo viện trợ Cuba

(08/10/2021)

          A. Thông tin chung:

          1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng

            - Địa chỉ: 261 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

          - Điện thoại: 02203.890.497; Fax: 02203.890.870

          2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển bằng đường bộ 5.000 tấn gạo và vận chuyển bằng đường biển 6.000 tấn gạo viện trợ Cuba.

          3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 395/QĐ-CDTHH ngày   08/10/2021 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển bằng đường bộ 5.000 tấn gạo và vận chuyển bằng đường biển 6.000 tấn gạo viện trợ Cuba.  

4. Tổng mức đầu tư: 44.023.120.000, đồng. (Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ, không trăm hai ba triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

(Giá trị trên đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành)

          B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ giao nhận, vận chuyển bằng đường bộ 5.000 tấn gạo và bằng đường biển 6.000 tấn gạo viện trợ Cuba

 44.023.120.000

đồng

Nguồn vốn ngân sách nhà nước: 5.000 tấn gạo của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng.

- Nguồn vốn hợp pháp của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố (City Land) - Bộ Xây dựng: 1.000 tấn gạo

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp

đặc biệt 

08/10/2021.

Hợp đồng theo đơn giá cố định

trong suốt thời gian thực  hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, đảm bảo thời gian  hoàn thành đến hết ngày          31/12/2021

 

 (Giá trị trên đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định hiện hành)Các tin đã đưa ngày: