Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 1.469,2869 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2021-2022

(06/10/2021)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 0225.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 1.469,2869 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2021-2022, cụ thể:

B. Nội dung chính

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

               

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (tạm tính)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ vận tải bộ 1.469,2869 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Hà Giang học kỳ I năm học 2021-2022

1.607.746.600

đồng

NSNN

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

06/10/2021

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2021

 

 Các tin đã đưa ngày: