Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn thóc và vệ sinh kho theo chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2022

(05/12/2022)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tiên

- Địa chỉ: Số 123 Đông Thái Thị Trấn huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

- Điện thoại: 0225.3884.285

- Fax:                                                          Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn thóc  và vệ sinh kho theo chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2022.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

 

loại hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Cung cấp dịch vụ bốc xếp 1.600 tấn thóc  và vệ sinh kho theo chỉ tiêu kế hoạch xuất năm 2022

Chào hàng cạnh tranh rút gọn qua hệ thồng mạng đấu thầu quốc gia a

192.000.000 đồng

188.000.000 đồng

Công ty cố phần Công nghệ và giải pháp hệ thống MAQR.VN

Quyết định số: 40     /QĐ-CCDTVT ngày 02/12/2022 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN  Vĩnh Tiên

Hợp đồng trọn gói

30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 Các tin đã đưa ngày: