Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động

(23/06/2023)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

 

Trong thời gian tới, Tổng cục DTNN sẽ tập trung xây dựng

hệ thống vị trí việc làm đối với công chức, viên chức.

 

Ngày 18/5/2023, Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định số 172/QĐ-TCDT về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Để thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, Tổng cục DTNN đề ra chỉ tiêu thực hiện gồm: Thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo quy định của Đảng, Chính phủ, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo mục tiêu giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị. Khắc phục tình trạng giảm biên chế cơ học, cào bằng, đảm bảo bố trí biên chế phù hợp với từng loại hình tổ chức và từng địa bàn.

Bên cạnh chỉ tiêu trên, Tổng cục DTNN đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, gắn kết chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, Tổng cục DTNN sẽ tập trung xây dựng hệ thống vị trí việc làm đối với công chức, viên chức; cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan hành chính theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục DTNN theo quy định Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của cấp có thẩm quyền.

Thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và tuyển dụng, sử dụng, kỷ luật công chức, viên chức để thu hút được người có năng lực, trình độ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giảm khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ và công tác cán bộ.

Tổng cục DTNN chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc tại cơ quan, công sở; quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của công chức, viên chức.

Đồng thời, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, đạo đức công vụ và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý những công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực và không thực hiện đúng, đầy đủ quyền và nghĩa vụ, những việc không được làm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, Tổng cục DTNN sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chỉ đạo, điều hành của đơn vị; khai thác hiệu quả các phần mềm dùng chung thống nhất trong toàn ngành DTNN; khai thác tối đa trang thiết bị công nghệ thông tin sẵn có, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, giảm văn bản, giấy tờ hành chính.

Cùng với đó, Tổng cục DTNN xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại và hiệu quả. Coi trọng việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phẩm chất đạo đức của công chức, viên chức, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn cải cách thủ tục hành chính.

Với những mục tiêu, giải pháp cụ thể trên, Tổng cục DTNN cho rằng, việc triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan Tổng cục trong thời gian tới sẽ có bước chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Nguồn: Huy An - Tạp chí Tài chính điện tửCác tin đã đưa ngày: