Nâng cao năng lực dự trữ quốc gia tại Bộ Quốc phòng

(09/06/2023)

Đại tá Phan Đức Dũng, Phó Cục trưởng  

Cục Kế hoạch và Đầu tư (Bộ Quốc phòng)

 

Để chủ động, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khi có tình huống cấp bách xảy ra, thời gian qua, Bộ Quốc phòng luôn quan tâm, chú trọng nâng cao năng lực dự trữ quốc gia. Điều này góp phần xuất cấp kịp thời các mặt hàng dự trữ quốc gia khi có quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

Xuất cấp vật tư từ nguồn dự trữ quốc gia cho Bộ Quốc phòng

phục vụ công tác phòng, chống dịch

 

Đáp ứng nhu cầu của quân đội và xã hội

Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã được Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm, bố trí ngân sách nhà nước mua bổ sung một lượng lớn hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG) chiến lược, hiện đại đáp ứng các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách về quốc phòng và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, do ngân sách nhà nước còn khó khăn nên mức độ đầu tư mua hàng DTQG cho quốc phòng còn hạn hẹp.

Kế' hoạch DTQG được Nhà nước giao hàng năm đều được Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện nghiêm túc, trong phạm vi ngân sách được cân đối mua sắm và bảo quản hàng DTQG.

Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước với công tác DTQG trong lĩnh vực quốc phòng rất có ý nghĩa, giúp Bộ Quốc phòng từng bước củng cố, xây dựng Quỹ DTQG trong Bộ Quốc phòng, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi xảy ra tình huống cấp bách.

Trong khi hàng DTQG của Bộ Quốc phòng chưa đáp ứng đủ yêu cầu dự trữ, hàng năm Bộ Quốc phòng vẫn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xuất cấp hàng DTQG để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, nhất là công tác huấn luyện, diễn tập sẵn sàng chiếh đấu, và phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Việc xuất cấp kịp thời hàng DTQG của Bộ Quốc phòng đã góp phần bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của các đơn vị trong toàn quân; đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội trong bối cảnh hàng hóa khan hiếm do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các mặt hàng DTQG do Bộ Quốc phòng quản lý, bảo quản luôn được thực hiện theo đúng Quy chế quản lý hàng DTQG, cũng như theo quy định của pháp luật về lĩnh vực DTQG, bảo đảm chặt chẽ, đúng thẩm quyền; xuất cấp sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả sử dụng cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ DTQG, Bộ Quốc phòng luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã thường xuyên phối hợp với Bộ Quốc phòng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sau khi được Nhà nước giao phân bổ vốn ngân sách nhà nước, Bộ Quốc phòng đã ban hành quyết định giao kế hoạch vốn cho các đơn vị đầu mối; các cơ quan chức năng kịp thời có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc được thực hiện thường xuyên, liên tục, đúng quy định. Bộ Quốc phòng cũng phối hợp chặt chẽ với cấp có thẩm quyền tổ chức kiểm tra thường xuyên và đột xuất. Do đó, công tác triển khai kế hoạch năm luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đúng quy định.

Bên cạnh đó, hệ thống kho tàng bảo quản hàng DTQG luôn được quan tâm sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm an toàn tuyệt đối hàng hóa, tài sản DTQG. Nhờ đó, hàng DTQG do Bộ Quốc phòng quản lý luôn được bảo quản tốt, đúng quy trình, định mức theo quy định.

Tăng cường năng lực dự trữ quốc gia trong tình hình mới

Những biến đổi nhanh chóng, khó lường của tình hình thế giới thời gian qua như dịch bệnh, xung đột quân sự, cạnh tranh địa chính trị... cho thấy, việc tăng cường năng lực DTQG trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng là yêu cầu cấp thiết.

Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện nhiệm vụ DTQG tại Bộ Quốc phòng gặp một số khó khăn, vướng mắc do bố trí kinh phí ngân sách nhà nước để mua tăng hàng DTQG còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của Bộ Quốc phòng trong tình hình mới; ngân sách chi cho việc bảo quản, quản lý và sửa chữa kho DTQG.

Mặt khác, do các mặt hàng DTQG trong lĩnh vực quốc phòng là hàng chuyên dùng, phải nhập khẩu nên gặp khó khăn khi thị trường cung cấp bị cấm vận hoặc thay đổi chính sách và tỷ giá ngoại tệ biến động tăng cao. Một số trang bị, khí tài quốc phòng DTQG khó thực hiện luân phiên đổi hàng, vì không còn sản xuất hoặc ngân sách không đủ mua bù, nếu xuất sẽ không có trang bị đáp ứng nhiệm vụ khi cần.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, cũng như nâng cao năng lực DTQG tại Bộ Quốc phòng đáp ứng mục tiêu tăng cường nguồn lực cho quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới cần triển khai các giải pháp sau:

Một là, bố trí nguồn lực DTQG đủ mạnh, cơ cấu hợp lý; cho các khu vực, địa bàn chiến lược trong cả nước để chủ động, sẵn sàng đáp ứng mục tiêu của DTQG và các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Hai là, tăng cường dự trữ các mặt hàng chiến lược, tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh để chủ động, sẵn sàng cho nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ba là, đề xuất xuất giảm những mặt hàng đã lạc hậu, không có nhu cầu sử dụng hoặc không còn phù hợp ra khỏi Danh mục hàng DTQG.

Bốn là, xây dựng mô hình cụm kho DTQG có quy mô lớn, hiện đại, công nghệ tiên tiến tập trung theo vùng, miền và cất giữ nhiều nhóm mặt hàng, đáp ứng nhiệm vụ của nhiều đơn vị trong địa bàn.

Năm là, hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng DTQG làm cơ sở cho việc quản lý chất lượng hàng DTQG. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý kho và hàng DTQG; quản lý, sử dụng hiệu quả định mức chi phí quản lý, bảo quản và cất giữ hàng DTQG.

 

Bài đăng trên Bản tin DTNN - Số 2/2023

 Các tin đã đưa ngày: