Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Chú trọng nâng cao chất lượng hàng dự trữ quốc gia

(20/06/2020)

Trong nhiều năm qua, quản lý chặt chẽ, nâng cao chất lượng hàng dự trữ quốc gia luôn được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

 

Đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình lưu kho bảo quản

 

Quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu

Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia (DTQG), trong nhiều năm qua, Ban lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ trong công tác quản lý hàng DTQG.

Tổng cục DTNN đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý chất lượng, tạo cơ sở pháp lý để quản lý chặt chẽ chất lượng hàng DTQG. Trong giai đoạn 2015 – 2020, Tổng cục DTNN đã ban hành 18 thông tư về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế kỹ thuật đối với hàng DTQG.

Trong đó có: 11 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế kỹ thuật đối với hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý; phối hợp với các Bộ, ngành thẩm định và ban hành 7 Thông tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế kỹ thuật đối với các mặt hàng DTQG do các bộ, ngành quản lý.

Triển khai áp dụng công nghệ bảo quản tiên tiến vào thực tiễn quản lý, đến nay, 100% số lương thực dự trữ đã được bảo quản theo công nghệ bảo quản kín với ưu điểm vượt trội như: Kéo dài được thời gian bảo quản, cải thiện điều kiện lao động, điều kiện môi trường, giảm chi phí bảo quản và đặc biệt giảm tỷ lệ hao hụt so với phương pháp bảo quản thoáng tự nhiên.

Bên cạnh đó, đã triển khai thử nghiệm và tổng kết, đánh giá kết quả thử nghiệm công nghệ bảo quản do nước ngoài chuyển giao tại 02 dự án kho. Kết quả cho thấy, công nghệ bảo quản thóc do nước ngoài chuyển giao thời gian qua không phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý chất lượng hàng DTQG trong quá trình lưu kho đã được các đơn vị tuân thủ theo đúng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa đã được Tổng cục DTNN thực hiện chặt chẽ, đảm bảo chất lượng ngay từ khi nhập kho. Trong quá trình bảo quản và khi xuất kho, hàng hóa luôn được kiểm tra sát sao, kịp thời xử lý những phát sinh trong quá trình bảo quản, đảm bảo chất lượng hàng hóa theo quy định.

Tổng cục DTNN đã chỉ định phòng thử nghiệm Vilas 628 của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN là đơn vị đánh giá sự phù hợp mặt hàng lương thực (thóc, gạo) DTQG trong công tác quản lý chất lượng. Từ năm 2015 - 2019 đã tiến hành lấy 2.702 mẫu lương thực (thóc, gạo) tại các Cục DTNN khu vực đưa đến Phòng thử nghiệm Vilas 628 của Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ DTNN kiểm tra chất lượng.

Đối với công tác nghiên cứu khoa học: Mục tiêu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chọn lựa giải pháp phù hợp nhằm kéo dài thời hạn bảo quản hàng hoá dự trữ, giảm chi phí thấp nhất, giảm tỷ lệ hao hụt tiết kiệm chi ngân sách nhà nước và đảm bảo chất lượng khi xuất kho là ưu tiên hàng đầu trong nghiên cứu khoa học. Từ năm 2015 đến nay, đã phê duyệt và thực hiện 19 đề tài cấp cơ sở, các đề tài này đã góp phần hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng DTQG, do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý; nhiều đề tài sau khi nghiệm thu đã được triển khai trong Ngành.

Chú trọng và nâng cao công tác quản lý chất lượng hàng DTQG

Tại phiên họp thường trực Chính phủ về an ninh lương thực tháng 3/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, công tác dữ trữ không chỉ đủ ăn mà còn đảm bảo dự trữ và thực hiện các nhiệm vụ khác, đặc biệt, không chỉ bảo đảm về số lượng mà còn phải đảm bảo cả về chất lượng. Trong nhiều năm qua, với ngành Dự trữ, nhiệm vụ quản lý chất lượng hàng DTQG luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Theo đó, công tác bảo quản hàng hóa, hàng DTQG được quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với chu trình nhập kho, lưu kho bảo quản trong một thời gian nhất định (có mặt hàng bảo quản đến 8 năm và lâu hơn nữa), xuất kho phải sử dụng được ngay.

Trong thời gian tới, công tác quản lý chất lượng hàng DTQG sẽ được Tổng cục DTNN chú trọng và nâng cao thông qua thanh tra, kiểm tra hàng hóa ngay từ khi nhập kho, trong quá trình bảo quản và xuất kho; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng hàng hóa, nắm bắt kịp thời diễn biến chất lượng hàng hóa (từ khi nhập kho đến khi xuất kho); chỉ đạo các đơn vị có biện pháp khắc phục kịp thời khi có sự cố, đảm bảo chất lượng hàng hóa trong quá trình lưu kho bảo quản.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN cũng sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện các đề án cơ chế, chính sách quản lý nội ngành, trọng tâm là các tiêu chuẩn, định mức, các đề án tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN; tăng cường rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn Tổng cục; làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ để từng bước bổ sung cán bộ quản lý, cán bộ lãnh đạo cho ngành DTNN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, xây dựng và hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hàng DTQG do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý cho phù hợp với Luật DTQG. Nghiên cứu, tham khảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn quốc gia do các bộ chuyên ngành ban hành có liên quan đến hàng DTQG làm cơ sở xây dựng, sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với hàng DTQG. Phối hợp với các Bộ ngành quản lý hàng DTQG xây dựng hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Luật DTQG; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đảm bảo hiệu quả, có giá trị thực tiễn cao để phục vụ công tác quản lý. Đồng thời, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác bảo quản hàng DTQG.

 

 Bản tin Dự trữ Nhà nướcCác tin đã đưa ngày: