Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư: (03/12/2019)

Quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 145/2013/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia (03/10/2018)

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 145/2013/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư số ......../2015/TT-BTC: (25/01/2016)

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 211/2013/TT-BTC ngày 30/12/2013 quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận hàng để cứu trợ, viện trợ.

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank