Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư số ........../2015/TT-BTC: (18/12/2015)

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 21/2013/TT-BTC và Thông tư số 22/2013/TT-BTC ngày 25/02/2013 của Bộ Tài chính quy định về định mức phí nhập, xuất và bảo quản hạt giống rau và thuốc bảo vệ thực vật dự trữ quốc gia do Bộ NN quản lý

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định số ........./2015/NĐ-CP: (24/06/2015)

Sửa đổi, bổ sung danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo : (23/10/2013)

Dự thảo : QCVN........: 2013/BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Tổng cục Dự trữ Nhà nước lấy ý kiến góp ý dự thảo: (10/10/2013)

Thông tư Số: ........./2013/TT-BTC Quy định việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hàng dự trữ quốc gia

[ Xem Tiếp ]

Các tin đã đưa ngày:
   
Loại Mua (TM) Mua (CK) Bán
Cập nhật:   nguồn: vietcombank