Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

                           BỘ TÀI CHÍNH

-------------

 

Số: 76/2007/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

   Hà Nội, ngày 30  tháng 8  năm 2007

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành:

Thóc đổ rời trong điều kiện áp suất thấp - Quy phạm

bảo quản dự trữ quốc gia

------------------

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Pháp lệnh Dự trữ quốc gia số 17/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia,

 

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Tiêu chuẩn ngành: Thóc đổ rời

 trong điều kiện áp suất thấp - Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia, ký hiệu là TCN 12: 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục Dự trữ quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra thi hành quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

 thuộc Chính phủ;

- Các cơ quan Trung ương của các

 đoàn thể;

- Viện KSNDTC;

- Tòa án NDTC;

- Kiểm toán NN;

- Công báo;

- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);

- Các DTQG khu vực;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ TC;

- Lưu: VT, Cục DTQG.

              

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

 

Văn bản đính kèm: