Cục DTNN khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu phục vụ công tác xuất 5.000 tấn gạo viện trợ Triều Tiên

(13/05/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.814.588

- Fax: 02253.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên gói thầu:

- Cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên năm 2019.

- Cung cấp dịch vụ khử trùng 5.000 tấn gạo xuất viện trợ cho Triều Tiên.

- Cung cấp Phên nứa, giấy Kraft kê lót lòng tàu vận chuyển 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức

lựa chọn

nhà thầu

Giá

gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Cung cấp dịch vụ giám định số lượng, chất lượng và cấp chứng thư xuất 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên năm 2019.

Chào hàng cạnh tranh (theo quy trình rút gọn)

220.000.000 đồng

220.000.000 đồng

Chi nhánh Công ty

 Cổ phần

Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng

Quyết định số     183/QĐ-CDTĐB ngày 13/5/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực

Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

45 ngày kể

từ ngày hợp đồng có

hiệu lực

2

Cung cấp dịch vụ khử trùng 5.000 tấn gạo xuất viện trợ cho Triều Tiên.

Chào hàng cạnh tranh (theo quy trình rút gọn)

337.500.000 đồng (Giá tạm tính)

 

310.500.000 đồng

Chi nhánh Công ty Cổ phần trừ mối – khử trùng tại Hải Phòng

Quyết định số     185/QĐ-CDTĐB ngày 13/5/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực

 Đông Bắc

Hợp đồng theo đơn giá cố định

45 ngày kể

từ ngày hợp đồng có

hiệu lực

3

Cung cấp Phên nứa, giấy Kraft kê lót lòng tàu vận chuyển 5.000 tấn gạo viện trợ cho Triều Tiên.

Chào hàng cạnh tranh (theo quy trình rút gọn)

159.750.000 đồng (Giá tạm tính)

 

157.950.000 đồng

Ông Hứa Thành Vinh

Quyết định số     184/QĐ-CDTĐB ngày 13/5/2019 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi giao 5.000 tấn gạo lọt lòng tàu

tại cảng

 Hải Phòng

 Các tin đã đưa ngày: