Cục DTNN khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023

(07/12/2023)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532 đường Cách mạng tháng tám, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại:        0292.3824869     - Fax: 0292.3824497.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Quyết định số 346/QĐ-CDTTNB ngày 04/12/2023 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đấu giá gạo dự trữ quốc gia thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023;

4. Tên Bên mời thầu:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

5. Tổng mức dự toán: 38.620.180 đồng (Ba mươi tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn một trăm tám mươi đồng).

Dự toán bao gồm: Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, Thuế GTGT và các chi phí hợp lý, hợp lệ, chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác để thực hiện cuộc đấu giá tài sản.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

Số

TT

Tên gói thầu

Giá

gói thầu

(VNĐ)

Nguồn kinh phí

Hình thức

lựa

chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đấu giá  gạo DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023

38.620.180

Từ tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá tài sản; khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản; nếu thiếu thì được sử dụng từ chi nghiệp vụ DTQG.

Chỉ định thầu trong nước theo quy trình thông thường

 

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 12/2023

 

Hợp đồng trọn gói

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023.

 

 


 

 Các tin đã đưa ngày: