Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước

(13/02/2019)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN). Thông tư hướng dẫn biểu mẫu, quy trình lập, gửi báo cáo cung cấp thông tin tài chính cũng như các chỉ tiêu cụ thể và các bước kiểm tra việc lập BCTCNN.

 

 

Tại thông tư quy định rõ, các đơn vị lập BCTCNN và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập BCTCNN như: Bộ Tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước các cấp, cơ quan thuế các cấp, Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Vụ Ngân sách nhà nước, Cục Quản lý công sản, Tổng cục Dự trữ Nhà nước), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Ngoài ra, còn có cơ quan tài chính địa phương, bao gồm sở tài chính thuộc UBND tỉnh; phòng tài chính - kế hoạch thuộc UBND huyện, quận; UBND xã, phường, thị trấn; các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương, tỉnh, huyện.

Ngoài ra thông tư cũng đưa ra nguyên tắc lập BCTCNN, theo đó, báo cáo cung cấp thông tin tài chính phải được lập cùng kỳ kế toán năm với BCTCNN, từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 năm dương lịch. Đồng thời, khi lập BCTCNN phải thực hiện loại trừ các số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

Cùng với đó, các đơn vị phải phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính nhà nước (đối với BCTCNN); phản ánh trung thực, khách quan, hợp lý thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị kế toán trực thuộc, nếu có (đối với báo cáo cung cấp thông tin tài chính). Đồng thời phải được trình bày phù hợp với yêu cầu quản lý, phải đảm bảo tính nhất quán, liên tục và tính so sánh.

Thông tư cũng quy định, trước ngày 15/1 hàng năm, Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính phải cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp trung ương; sở tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp tỉnh; phòng tài chính - kế hoạch cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp huyện cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp để tổng hợp danh sách đơn vị dự toán cấp I.

Trường hợp trong năm có biến động tăng, giảm đơn vị dự toán cấp I, các đơn vị nói trên phải kịp thời cung cấp danh sách cho Kho bạc Nhà nước đồng cấp.

Bộ Tài chính yêu cầu, các đơn vị lập BCTCNN và các cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin để lập BCTCNN có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành Thông tư này./.

 

Nguồn: Thời báo Tài chính Việt Nam


Tài liệu đính kèm:Các tin đã đưa ngày: