Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật lĩnh vực tài chính

(29/01/2019)

Trong năm 2019, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật, nhất là các luật mới ban hành đến cán bộ công chức tài chính, các cơ quan, tổ chức, cá nhân để nắm bắt và tổ chức thực thi hiệu quả, đồng thời gắn phổ biến pháp luật với xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật tài chính.

 

 

Đây là nội dung vừa được Bộ Tài chính đưa ra tại Quyết định số 2408/QĐ-BTC ngày 26/12/2018 về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019. Nội dung Quyết định đặt ra các yêu cầu cụ thể là phải kịp thời phổ biến, tuyên truyền luật, pháp lệnh, các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, pháp lệnh thuộc lĩnh vực tài chính mới ban hành, đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu văn bản quy phạm pháp luật của các đối tượng thi hành. Việc tổ chức thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm để đạt hiệu quả hiệu quả công tác.

Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính, phát huy thế mạnh của từng đơn vị. Gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật với hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, công tác soạn thảo văn bản, hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phổ biến sâu rộng về tình hình, kết quả xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính trong năm 2018, 2019 và định hướng đến năm 2020, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính còn được thực hiện thông qua các hoạt động triển khai Ngày pháp luật Tài chính và Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 2019. Công tác thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng mà nòng cốt là các báo, tạp chí ngành tài chính, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo kênh thông tin quan trọng trong việc lấy ý kiến rộng rãi đối với văn bản QPPL ngay trong quá trình soạn thảo.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh việc biên soạn, in ấn các tài liệu, ấn phẩm, tờ rơi, sách hệ thống hóa về văn bản QPPL tài chính… để phổ biến đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của ngành tài chính và đối tượng khác có liên quan.

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chínhCác tin đã đưa ngày: