Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá (xem theo file đính kèm).

Văn bản đính kèm: