Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

VĂN BẢN CĂN CỨ
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
VĂN BẢN DẪN CHIẾU
VĂN BẢN THAY THẾ HỦY BỎ/ ĐÌNH CHỈ
VĂN BẢN HIỆN THỜI
  • Thông tư 134/2018/TT-BTC 28/12/2018
VĂN BẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG
VĂN BẢN ĐÍNH CHÍNH