Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

VĂN BẢN CĂN CỨ
VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
VĂN BẢN DẪN CHIẾU
VĂN BẢN THAY THẾ HỦY BỎ/ ĐÌNH CHỈ
VĂN BẢN HIỆN THỜI
  • Thông tư liên tịch 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP 14/07/2014
VĂN BẢN SỬA ĐỔI BỔ SUNG
VĂN BẢN ĐÍNH CHÍNH