Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Kết quả tìm kiếm:
Có 184 kết quả tìm được

Thông tư số 104/2014/TT-BTC ban hành ngày 07/08/2014

Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ban hành ngày 14/07/2014

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ban hành ngày 01/07/2014

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ban hành ngày 26/06/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ban hành ngày 30/05/2014

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lí hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Thông tư số 57/2014/TT-BTC ban hành ngày 06/05/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 53/2014/TT-BTC ban hành ngày 24/04/2014

Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia

Chỉ thị số 07/CT-TTg ban hành ngày 19/03/2014

Về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Thông tư số 33/2014/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2014

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề đối với người làm công tác dự trữ quốc gia

Thông tư số 27/2014/TT-BTC ban hành ngày 20/02/2014

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia