Từ ngày:
Đến ngày:
Số kí hiệu
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Kết quả tìm kiếm:
Có 184 kết quả tìm được

Thông tư số 89 /2015/TT-BTC ban hành ngày 11/06/2015

Hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia

Thông tư số 79/2015/TT-BTC ban hành ngày 25/05/2015

Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ban hành ngày 06/05/2015

Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Thông tư số 62/2015/TT-BTC ban hành ngày 05/05/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ban hành ngày 30/12/2014

Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ban hành ngày 20/11/2014

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Thông tư số 159/2014/TT-BTC ban hành ngày 27/10/2014

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Thông tư số 138/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/09/2014

Quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia

Thông tư số 130 /2014/TT-BTC ban hành ngày 09/09/2014

Quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia

Quyết định số 2019/QĐ-BTC ban hành ngày 19/08/2014

Về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đối với thiết bị khoan cắt và máy phát điện dự trữ quốc gia