Cục DTNN khu vực Cửu Long thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đấu giá gạo DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023

(06/12/2023)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

- Địa chỉ: Số 05 Trưng Nữ Vương, P1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

- Điện thoại: 02703.910867 - Fax: 02703.910865.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đấu giá gạo DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 296/QĐ-CDTCL ngày 06/12/2023 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu bao gồm:

Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, Thuế GTGT và các chi phí hợp lý, hợp lệ, chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác để thực hiện cuộc đấu giá tài sản.

Nguồn kinh phí

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

 

 

1

 

Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ đấu giá gạo DTQG thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023

 

50.116.170 đồng.

Bằng chữ: (Năm mươi triệu một trăm mười sáu nghìn, một trăm bảy mươi đồng).

Từ tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá tài sản; khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản; nếu thiếu thì được sử dụng từ chi nghiệp vụ DTQG

Chỉ định thầu rút gọn (Quy trình theo Khoản 2, Điều 56, Mục 1, Chương V của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014)

Tháng 12/2023

Trọn gói

60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long thông báo./.

 Các tin đã đưa ngày: