Cục DTNN khu vực Bắc Thái thông báo về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá thóc dự trữ quốc gia nhập kho năm 2021 thuộc chỉ tiêu kế hoạch xuất bán năm 2023

(06/12/2023)

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

 - Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái.

 - Địa chỉ: Số 63, đường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Thóc dự trữ quốc gia sản xuất vụ Đông Xuân năm 2021, nhập kho năm 2021.

- Số lượng: 1.000.000 kg chia thành 10 đơn vị tài sản.

- Chất lượng: Đảm bảo theo quy định tại QCVN14:2020/BTC kèm theo Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

 


3. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá:

 

STT

Đơn vị tài sản bán đấu giá

Địa điểm

để tài sản

Số lượng

 (kg)

Đơn giá khởi điểm
(đ/kg)

Giá khởi

điểm từng

đơn vị tài

sản

(đ/kg)

Khoản tiền đặt trước bằng 10% giá khởi điểm (đồng)

1

01

C1/2– Kho Cầu Mây - Chi cục DTNN Phú Bình   

100.000

8.150

815.000.000

81.500.000

2

02

C1/5 - Kho Cầu Mây - Chi cục DTNN Phú Bình   

100.000

8.150

815.000.000

81.500.000

3

03

C1/8 - Kho Cầu Mây - Chi cục DTNN Phú Bình   

100.000

8.150

815.000.000

81.500.000

4

04

C1/7 - Kho Phổ Yên - Chi cục DTNN Phổ Yên

100.000

8.150

815.000.000

81.500.000

5

05

C2/4 - Kho Phổ Yên - Chi cục DTNN Phổ Yên

100.000

8.150

815.000.000

81.500.000

6

06

C2/5-Kho Phổ Yên - Chi cục DTNN Phổ Yên

100.000

8.150

815.000.000

81.500.000

7

07

C2/7-Kho Phổ Yên - Chi cục DTNN Phổ Yên

100.000

8.150

815.000.000

81.500.000

8

08

Lô số 1 Ngăn kho A6/4- Kho Phúc Trìu- Chi cục DTNN TP. Thái Nguyên

100.000

8.150

815.000.000

81.500.000

9

09

Lô số 2 Ngăn kho A6/4- Kho Phúc Trìu- Chi cục DTNN TP. Thái Nguyên

100.000

8.150

815.000.000

81.500.000

10

10

Lô số 3 Ngăn kho A6/4- Kho Phúc Trìu- Chi cục DTNN TP. Thái Nguyên

100.000

8.150

815.000.000

81.500.000

 

 

Cộng

1.000.000

 

8.150.000.000

815.000.000

(Giá khởi điểm của đơn vị tài sản bán đấu giá là đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí dịch vụ khác có liên quan, thóc đổ rời, giao trên phương tiện bên mua tại cửa kho dự trữ quốc gia)

4. Hình thức và tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá:

Đơn vị áp dụng hình thức đấu thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng để lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Tiêu chí lựa chọn: Theo Điều 56 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

5. Thời gian đăng tải hồ sơ yêu cầu và nộp hồ sơ tham dự:

          Hồ sơ yêu cầu được đăng tải trên website http://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày đăng thông báo và nhà thầu nộp hồ sơ tham dự trước 09 giờ 00 phút, ngày     09/12/2023.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái thông báo tới các Tổ chức đấu giá được biết và tham gia./.

 Các tin đã đưa ngày: