Quy Ðịnh mới về ngạch, tiêu chuẩn và xếp lương đối với công chức chuyên ngành Dự trữ quốc gia

(26/11/2019)

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 11/2019/TT-BNV ngày 30/9/2019 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, trong đó có bãi bỏ Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

So với Thông tư số 09/2010/TT-BNV, Thông tư số 77/2019/TT-BTC bổ sung thêm ngạch Kỹ thuật viên bảo quản chính (mã số: 19.220) vào hệ thống ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia, được áp dụng hệ số lương công chức loại A2, nhóm A2.1 tại Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước (bảng 2) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ và được sửa đổi tại Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 19/02/2013 của Chính phủ (hệ số lương tương đương ngạch Chuyên viên chính).

Bên cạnh đó, Thông tư số 77/2019/TT-BTC có quy định mới về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp và ngạch Thủ kho bảo quản đều yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.    Hai ngạch này trước đây chỉ yêu cầu trình độ trung cấp theo Thông tư số 09/2010/TT-BNV. Đồng thời với quy định mới về yêu cầu nâng cao trình độ đào tạo, Thông tư số 77/2019/TT-BTC quy định hai ngạch này được áp dụng hệ số lương công chức loại A0 (tương đương ngạch Cán sự) và hướng dẫn cách xếp lương như sau:

- Công chức hiện đang xếp ngạch kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, thủ kho bảo quản nếu tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm, hiện đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương sang công chức loại A0 theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm và đang xếp lương theo công chức loại B thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại B đó trong thời hạn 6 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, thủ kho bảo quản (mới); khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, thủ kho bảo quản (mới) thì được xếp lương theo công chức loại A0.

- Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

Ngoài ra, Thông tư số 77/2019/TT-BTC cũng quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn thi nâng ngạch công chức từ ngạch Kỹ thuật viên bảo quản lên ngạch Kỹ thuật viên bảo quản chính, từ ngạch Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp lên ngạch Kỹ thuật viên bảo quản và từ ngạch Nhân viên bảo vệ kho dự trữ lên ngạch Thủ kho bảo quản.

Thông tư số 77/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

 

Vụ Tổ chức cán bộ

         

 Các tin đã đưa ngày: