Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (xem theo file đính kèm)

 

 

Văn bản đính kèm: