Tình trạng hiệu lực văn bản: Có hiệu lực

Quyết định số 3122/QĐ-BTC ban hành ngày 10/12/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Văn bản đính kèm: